Select Page

Zásady ochrany soukromí

Česky

(účinné ke dni 1. 7. 2021)

1. Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat? Hlavním správcem osobních údajů aplikace a webových stránek nástroje Quotera je Ing. Michal Veselý, IČO 03706966. Kontaktovat nás můžete na emailu info@quotera.app.

2. Osobní údaje sbíráme za účelem zlepšování aplikace Quotera a webových stránek quotera.app. Při používání našich služeb mohou být určité informace shromažďovány pasivně. Při využívání mobilní aplikace Quotera, můžeme zprostředkovaně od našich dodavatelů (viz. bod 3) získat anonymizované informace o tom, jak na Vašem zařízení s aplikací pracujete. Na webových stránkách se jedná především o IP adresu, typ prohlížeče a druh operačního systému. Používáme také soubory cookie a navigační data (informace týkající se data a času Vaší návštěvy a informací, které jste vyhledávali, ukládali a zobrazovali). Hlavním účelem je zlepšení fungování aplikace, získání zpětné vazby a další správy a zlepšování našich služeb a dále pro účely přímého marketingu. Pro uvedené účely zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (GDPR).

3. Údaje z používání aplikace a webových stránek jsou shromažďovány také našimi dodavateli (zejména dodavatelé statistických, databázových a jiných softwarových nástrojů) prostřednictvím k tomu určených aplikací, a to zejména pro účely přímého marketingu. Údaje poskytujeme těmto třetím stranám:
a) společnost Google (nástroj Google Analytics – statistický nástroj, Google Firebase – statistický nástroj, Google AdMob – reklamní síť, Google Play Store – obchod se softwarem); (viz politika ochrany osobních údajů společnosti Google zde)
b) společnost Apple (obchod Apple AppStore – obchod se softwarem);
uvedené aplikace a společnosti mají vlastní zásady ochrany osobních údajů.

4. V případě zpracování Vašich osobní údaje zpracováváme a uchováme tyto údaje pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro účely, které jsou uvedené výše, anebo tak dlouho, abychom dostáli zákonným požadavkům. Po uplynutí této doby osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, trvá zpracování po dobu, kdy trvá náš oprávněný zájem. Proti zpracování Vašich osobních údajů, které probíhá na základě právního titulu oprávněného zájmu, můžete kdykoliv podat námitku.

5. Jako uživatel máte možnost kdykoliv podat stížnost u dozorového orgánu. Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/), který je subjektem příslušným k rozhodování těchto sporů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností v oblasti ochrany osobních údajů. Záleží nám na Vás, budeme proto velmi rádi, pokud se, v případě jakýkoliv dotazů či nejasností, před případným podáním stížnosti obrátíte přímo na nás a dáte nám tak příležitost vše vyřešit přímo s Vámi.

6. Tuto informaci o zpracování osobních údajů můžeme v budoucnu upravovat či aktualizovat. Pokud provedeme změny, zjistíte to mimo jiné tak, že bude aktualizováno datum poslední úpravy uvedené v úvodu této informace. Pokud provedeme změny, které by mohly mít významný dopad na Vaše soukromí, upozorníme Vás na to také jiným vhodným způsobem (např. e-mailem nebo upozorněním umístěným v prostředí našich Služeb). Doporučujeme, abyste informace o zpracování osobních údajů četli pravidelně, a byli tak informováni o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a jak můžete chránit své soukromí.

English

(effective as of July 1, 2021)

1. Who are we and how can you contact us? The main administrator of personal data of the Quotera application and website is Ing. Michal Veselý, IČO 03706966. You can contact us by email info@quotera.app.

2. We collect personal data in order to improve the Quotera application and the quotera.app website. When using our services, certain information may be collected passively. When using the Quotera mobile application, anonymized information can be obtained by our suppliers (see point 3) on how you work with the application on your device. Mainly IP address, browser type and type of operating system on the website. We also use cookies and navigation data (information regarding the date and time of your visit and the information you searched for, stored and displayed). The main purpose is to improve functions of our application, to obtain feedback and further administration and improvement of our services, as well as for the purposes of direct marketing. For these purposes, we process your personal data on the basis of a legitimate interest within the meaning of Article 6 (1) (a). f) Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council (GDPR).

3. Data from the use of the application and the website are also collected by our suppliers (especially suppliers of statistical, database and other software tools) through dedicated applications. We provide the data to the following third parties:

a) Google (Google Analytics – statistical tool, Google Firebase – statistical tool, Google Play Store – software store); (see Google’s privacy policy here)

b) Apple (Apple AppStore);

these applications and companies have their own privacy policies.

4. In the case of processing your personal data, we process and store this data only for as long as is necessary for the purposes stated above, or as long as we comply with legal requirements. After this time, we will delete or anonymize personal data. If we process your personal data on the basis of a legitimate interest, the processing lasts as long as our legitimate interest lasts. You can object to the processing of your personal data, which takes place on the basis of a legal title of legitimate interest, at any time.

5. As a user, you have the opportunity to lodge a complaint with the supervisory authority at any time. If you believe that there has been a breach of obligations under the legislation on personal data protection, you have the right to file a complaint with the Office for Personal Data Protection (https://www.uoou.cz/), which is the entity responsible for resolving these disputes or with another authority of a Member State of the European Union responsible for supervising compliance with personal data protection obligations. We care about you, so we will be very happy if, in case of any questions or ambiguities, you can contact us directly before filing a complaint and give us the opportunity to resolve everything directly with you.

6. We may modify or update this information on the processing of personal data in the future. If we make changes, you will find out, among other things, by updating the date of the last modification listed in the introduction to this information. If we make changes that could have a material effect on your privacy, we will also notify you in another appropriate manner (eg by e-mail or notice placed in the environment of our Services). We recommend that you read the information about the processing of personal data regularly in order to be informed about how we process your personal data and how you can protect your privacy.